ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ވަފުދެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

cemag

ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ވަފުދެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. 11 ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މި ވަފުދުގައި ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ވައިސް ޗެއަރ، ގަޔަނާގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ.ކާރލް ގްރީނިޖް އާއި ގަޔަނާގެ އެމްބެސެޑަރ މރ.ޢަބްދުލް ހަލިމް މަޖީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި އިންޑިޔާގެ ފޮރިންގ ސެކްރެޓަރީ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރު ވެސް ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) ގެ މި ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ލީގަލް އެކްސްޕާޓް ފަރޑިނެންޑޯ ބައުޓިއަރ ޑި މޮންޖޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ސަޢީދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

pic

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ލީގަލް އެކްސްޕާޓް ފަރޑިނެންޑޯ ބައުޓިއަރ ޑި މޮންޖޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުއާ މިއަދު 16:30 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުން ފާސް ކުރައްވައިފައި

SupremeCourtNews

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭން 2016-2017 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުން ފާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭން 2016-2017 ފާސް ކުރައްވައިފައި ވަނީ 24 ޖަނަވަރީ 2016 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ދެ އަހަރުގެ އައު މުއްދަތަކަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަނޑައެޅި އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ފޯކަސް ކުރާނެ މައިގަނޑު ހަތަރު ދާއިރާއެއް ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެ ދާއިރާތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ފަސޭހައިން ވާސިލު ވެވޭނެ އަދި ފަސޭހައިން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ޙައްޤު ހޯދޭނެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދާއިރާ އާއި، ޝަރީޢަތް ކޮށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކޮށް އެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދާއިރާ އާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަން ރައްކައުތެރި ކޮށް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދާއިރާ އާއި، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޝާމިލު ވާ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ގުޅުމާއި އެއްބާރުލުން ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދާއިރާއެވެ.

މި ދާއިރާތަކުން ހިންގޭ ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒު ކުރެވޭނީ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުއައްޒަފުންނަށެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ޢާއްމުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ވެސް ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގޭނެއެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ބައިވެރި ވެވޭ ގޮތަށް ފަންނީ ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ރޭވިފައި ވާ އިރު، ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބޭނުން ވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދިނުމުގެ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތައް ވެސް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭން 2016-2017 ގެ ދަށުން ހިންގޭނެއެވެ.

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ދަށުން ހިންގޭނެ މުހިއްމު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައި އެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އަދި ޝަރީޢަތުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ތަމްރީނުތައް ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއި، ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި ސްވޮޓް އެނާލިސިސް ހެދުމާއި، މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރު ކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓުތަކުގައި ކޭސް މެނޭޖް ކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، ރުޖޫޢީ އިންޞާފުގެ ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް އޮފިސަރުންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަކީލުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ސެމިނާރެއް ބޭއްވުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. މި ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އިސް ވެ ޙަރަކާތްތެރި ވާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީދާއިރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭން 2016-2017 ވިދާޅުވުމަށް

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިފި

performance

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިންއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ޖުޑީޝަލް ޕްލޭނަރ" ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ނެރެދެއްވައިފި

 

planner

"ޖުޑީޝަލް ޕްލޭނަރ" ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މިއަދު ނެރެދެއްވައިފިއެވެ.

"ޖުޑީޝަލް ޕްލޭނަރ" ނެރެދެއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވިދާޅުވީ، މިއީ މުޅި އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ޕްލޭންކޮށްލުމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި "ޖުޑީޝަލް ޕްލޭނަރ" ކޯޓުތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފޮނުވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އިޞްލާޙްކުރައްވައިފި

SC2

24 ޖުލައި 2014 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިޞްލާޙްކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު އިޞްލާޙްކުރައްވާފައިވަނީ ޤަވާޢިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާއި 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 18 ވަނަ މާއްދާއާއި 19 ވަނަ މާއްދާއާއި 20 ވަނަ މާއްދާއެވެ.

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް 01 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދާއި، ޤަވާޢިދަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާއެކު ޤަވާޢިދު ވިދާޅުވުމަށް:

މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޖުޑީޝަލް ސެކްޓަރ ލޯ ރިފޯމް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

law reform

މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޖުޑީޝަލް ސެކްޓަރ ލޯ ރިފޯމް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީ އަގުކުރުމާބެހޭ ޤާވާޢިދަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު

supreme

ޝަރުޢީ އަގުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރައްވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢާއްމުކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ޝަރުޢީ އަގުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއަށާއި 6 ވަނަ މާއްދާއަށް ވަނީ އިޞްލާޙް ގެނެވިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހައިކޯޓު ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ

SC2

ހައިކޯޓު ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަންބަރު 2016/03/SC ސަރކިއުލަރ ނެރުއްވައިފިއެވެ.

ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް:

– ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލައި ނިންމާ މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ބައެއްވިޔަސް ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފި ނަމަ، އެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަށަވަރުކުރަންވާނެކަން.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ، ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާގުޅޭ

SC2

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ، ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަންބަރު 2016/04/SC ސަރކިއުލަރ ނެރުއްވައިފިއެވެ.

މިސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް:

– ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން މައްސަލައެއް ބަލައި، ނިންމުމުގައި، ޤާނޫނެއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ ޤާވާޢިދެއްގެ ބައެއް ވިޔަސް ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމް ކޮށްފިނަމަ، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ޙުކުމްކުރާތާ 10 ދުވެހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަނައިބު ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ޙައްޤު އޮތް އެހެން ފަރާތަކުން، އެ މައްސަލަ ނިންމި ކޯޓެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/06/SC ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްތިއުނާފުކުރަން އެދޭކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހުން.( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/06/SC ސަރކިއުލަރ އަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 02 ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާބެހޭ ސަރކިއުލަރ އެވެ. މި ސަރކިއުލަރ އަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަ މަރުހާލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލް ތަކުގެ ޙުކުމްތަކާއި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބޭނުންވާނަމަ "ފުރަތަމަ މަރުހާލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލް ތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅުމާއެކު އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ވާނެ ކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.)

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އޯޑިއޯ‮ ‬ނުވަތަ‮ ‬އޯޑިއޯ‮-ވީޑިއޯ‮ ‬މެދުވެރިކޮށް‮ ‬ޝަރީޢަތް‮ ‬ހިންގުމުގައި‮ ‬ޢަމަލުކުރާނެ‮ ‬ގޮތުގެ‮ ‬ޤަވާޢިދު‬‬‬‬‬‬‬‬‬

supreme

އޯޑިއޯ‮ ‬ނުވަތަ‮ ‬އޯޑިއޯ‮ ‬ވީޑިއޯ‮ ‬މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް‮ ‬ހިންގުމުގައި‮ ‬ޢަމަލުކުރާނެ‮ ‬ގޮތުގެ‮ ‬ޤަވާޢިދު‮ ‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ‮ ‬ސުޕްރީމް‮ ‬ކޯޓުން‮ ‬21‮ ‬ޖަނަވަރީ‮ ‬2014‮ ‬ވަނަ‮ ‬ދުވަހު‮ ‬ޢާއްމުކުރައްވައިފިއެވެ‮.‬ މި‮ ‬ޤަވާޢިދަކީ،‮ ‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ‮ ‬ޖުމްހޫރިއްޔާގެ‮ ‬ޤާނޫނު‮ އަސާސީގެ‮ ‬7‮ ‬ވަނަ‮ ‬މާއްދާއާއި‮ ‬141‮ ‬ވަނަ‮ ‬މާއްދާއާއި‮ ‬156‮ ‬ވަނަ‮ ‬މާއްދާއާއި‮ ‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ‮ ‬ކޯޓުތަކުގެ‮ ‬ޤާނޫނުގެ‮ ‬96‮ ‬ވަނަ‮ ‬މާއްދާގެ‮ ‬ދަށުން،‮ ‬ޚަސްމުން‮ ‬ނުވަތަ‮ ‬ހެކިން‮ ‬ޝަރީޢަތުގެ‮ ‬މަޖިލިހަށް‮ ‬ޙާޟިރުކޮށް،‮ ‬ބަޔާން‮ ‬ނެގުމަށް‮ ‬އުޒުރުވެރިވާ‮ ‬ޙާލަތްތަކުގައި‮ ‬ޝަރީއަތް‮ ‬ހިންގުމުގައި‮ ‬ޢަދުލު‮ ‬އިންޞާފުގެ‮ ‬ހަމަތައް‮ ‬ނުގެއްލޭނެގޮތުގެ‮ ‬މަތިން‮ ‬އަވަސްކަމާއި‮ ‬ރައްކާތެރިކަމާއެކު‮ ‬އިންޞާފު‮ ‬ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ‮ ‬ގޮތުން‮ ‬އޯޑިއޯ‮ ‬ނުވަތަ‮ ‬އޯޑިއޯ‮ ‬ވީޑިއޯ‮ ‬މެދުވެރިކޮށް‮ ‬ޝަރީޢަތް‮ ‬ހިންގާނޭ‮ ‬އުޞޫލުތައް‮ ‬ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި‮ ‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ‮ ‬ސުޕްރީމް‮ ‬ކޯޓުން‮ ‬ޢާއްމުކުރައްވާފައިވާ‮ ‬ޤަވާޢިދެކެވެ‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

mersin escort - escort bursa';
beylikduzu escort
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort halkali escort etiler escort beylikduzu escort sisli escort sirinevler escort istanbul escort sirinevler escort esenyurt escort sirinevler escort sirinevler escort avcilar escort istanbul escort beylikduzu escort bakirkoy escort beylikduzu escort atakoy escort avcilar escort sirinevler escort findikzade escort porno porna brazzers porno turk pornosu porno izle hd porno
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort escort beylikdz beylikdz escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdz escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort apa escort escort beylikdz sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
porno
member porn