ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީ ނެންގެވުމާ ގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަންވާނީ އެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 01/2016 ޢާއްމު ސިޓީން ކޯޓުތަކަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށާއި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަވައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގަވާފައި މިވަނީ، މިހާރަކަށް އައިސް އެއްފަހަރަކާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީގައި ތިއްބަވާތީ ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަދުވަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމަށް ހުރަސް އެޅެމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޢާއްމު ސިޓީ ވިދާޅުވުމަށް

mersin escort
<