Bursa Escort - escort bayan - görükle Escort

ލީގަލް ފްރެޓަރނިޓީ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމުކުރެވެންޖެހޭ ކަންތައްތަކާގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރޫލް އޮފް ލޯ ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމަތު ނެގެހެއްޓުމަކީ ޤައުމުގެ ސިޔާދަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށްވާއިރު އެކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ސްޓްރީމް ލައިންކޮށް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށާއި، އަދި މޮނީޓަރ ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ނެތި، ވަކިވަކި ކޮލެޖްތައް ހަދައިގެން އެ ކޮލެޖް ތަކުން ލޯ ޑިގްރީ ދޫކުރާގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ބަޙުސްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި މީގެއިތުރުން، ޤާނޫނީ ޕްރޮފެޝަންގެ ކޯހެއް އެއްވެސް ކޮލެޖަކުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ހިންގާނަމަ، އެފަދަ ކޯހެއްގައި ޤައުމީ މުޤައްރަރުގައި ހިމެނޭ މާއްދާތައް ހިމެނައިގެން ކޯސްފަރުމާކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި، އަދި މިފަދަ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އެމް.ކިޔު.އޭ އިން ކޮލެޖްތަކަށް ދޫކުރުމުގެކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހުއްދަދޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކޯސް ހިންގުމުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމާއި އަދި ކޮމިޓީގެ އެޕްރޫވަލް ނެތި ހިންގާ މިފަދަ ކޯސްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާގުޅޭގޮތުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ޕްރޮފެޝަންއަކީ ވަކިހަމަތަކެއްގެ މަތިން ރެގިއުލޭޓް ކުރެވި ހަރުދަނާކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ޕޮލިސީތަކެއް އެކަށައެޅިފައިވާ ޕްރޮފެޝަން އަކަށް ވާންޖެހޭއިރު، މި ދާއިރާއިން ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ނޭޝަނަލް ކަރިކިއުލަމްއެއް މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅިފައިނުވެއެވެ.

މި ޕްރޮފެޝަން ހަރުދަނާކޮށް މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ އަދި ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްޓައި އެފަރާތްތަކަށް ޖުޑީޝަލް ޓްރޭނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށާއި، އަދި މޯލްޑިވްސް ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ މަޤްޞަދަކީ އެކަންކަން ހަރުދަނާކުރޭނެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އިންތިޒާމުކޮށް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުންކަން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިން އާއި، ޑިރެކްޓަރ އާތިކާ އިބްރާހީމް އެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙުސައިން އާއި، ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު އަރޫފާ މުޙައްމަދު އެވެ.

antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
sex watch
cankaya escort