02 މާރިޗު 2016 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނާ ގުޅޭ

crimm

މީސްތަކުންގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތަށް، އެއްވެސް އިމެއްނެތި ބަޔަކު އަރައިގަންނަ އަރައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިސްވެ އަޅަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްމެ އަޅަމުން ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަން ބަޔާންކުރައްވައި 02 މާރިޗު 2016 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

– ދޭދޭ ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމާތްތަކާއި ދެބަސްވުންތައް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއަކީ އިންސާނިއްޔަތާ މަތިކުރެވިފައިވާ އެންމެ ހަރުދަނާ، އެންމެ ޒިންމާ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޤަދަރުވެރި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށްވެފައި، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވި ދެބަސްވުންތަކާއި ޚުޞޫމާތްތަކަށް ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ޙައްލު ހޯދައިނުދެވިއްޖެނަމަ، މީސްމީހުންގެ ނަފްސާއި މުދަލާއި ޝަރަފާއި މީހުން ޤަބޫލުކުރާ އިޢުތިޤާދުތަކާއި ސަލާމަތް ބުއްދި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ، ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ވަނީ ބުނެވިދިޔަ ކަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞުލްޙަވެރި އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޞުލްޙަވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށްފައިކަން.

– ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގިނަ މުޢާހަދާތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުމަކަށް ވެފައި، ސިޔާސީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލައިގެންފައިވާ ނިޒާމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމަކަށް ވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ފަދަ ގިނަގުނަ ޙައްޤުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޤައުމެއްކަން.

– އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވުޖޫދާއި ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމާއި ގުޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ޙައްޤުތަކާ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ރީތި ނަމާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހަމަހިމޭން ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކެއްކަން. އަދި މީސްތަކުންގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފަސް މަޤުޞަދުގެ ތެރެއިން އެއް މަޤުޞަދުކަން.

– ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ވެފައި، ދިވެހީން ތަބާވާ ހަމައެކަނި ދީނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީންކަމަށް ވާތީ، އިސްވެ ބުނެވުނު މަޤުޞަދާ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ޚިލާފުވުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން.

– ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަމެއްކަމެއްކަމާއި، އެކަމަށް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ ވާކަން.
– ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރެވިފައި އޮތުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާކަން.

– މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، މީސްތަކުންގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތަށް، އެއްވެސް އިމެއްނެތި ބަޔަކު އަރައިގަންނަ އަރައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިސްވެ އަޅަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްމެ އަޅަމުން ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަރުވާކަން.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno