ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަލީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި

 

IB22

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ރޭނިސް، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަލީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ.