ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބަށް އަންގާ އެންގުން

ސިވިލް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި، ނެރޭއަމުރުތަކާއި، ނިންމާ ނިންމުންތަކާ މެދުގައި ޢާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފުރަތެއް އުފެދި، ނުކިޔަމަންތެރިކަމެއް ގެނެސްގަތުމުގެ މަގެއްފަހިކޮށްދެވޭގޮތަށް  ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، ކަން އޮތްގޮތް ބުނެދީ, ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބަށް ސިވިލް ކޯޓުން އެންގުމެއް އަންގައިފިއެވެ.

 

ސިވިލް ކޯޓުގެ އެންގުން ވިދާޅުވުމަށް